Υπολογιστές-Περιφερειακά

457,20 

267,40 

306,60 

167,20 

112,70 

164,00 

203,80 

88,70 

159,50 

80,70 

1 2 3 4 5 6