Περιφερειακά

80,40 

80,60 

34,40 

81,40 

49,20 

46,60 

100,80 

87,40 

83,80 

58,40 

26,00 

25,00 

31,20 

80,00 

45,20 

23,70 

24,10