Περιφερειακά

80,70 

79,30 

124,20 

165,20 

204,80 

43,20 

52,80 

87,40 

78,30 

57,90 

25,60 

82,80