Περιφερειακά

126,20 

235,20 

80,70 

78,00 

81,80 

95,00 

161,10 

204,80 

487,40 

99,20 

76,40 

59,00 

69,50